ÁSZF

Innova Product Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános rendelkezések

 1. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek, kivéve, ha a szerződő Felek ettől eltérően állapodnak meg, kötelező érvényűek valamennyi ajánlatra, beszerzésre, értékesítésre és/vagy egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozóan, amely a Innova Product Kft (4029 Debrecen, Kassai út 129. 1/112, Cégjegyzékszám: 09-09-029061, Adószám: 26115685-2-09) és a Megrendelő között jön létre.
 2. Megrendelőnek minősül a jogi személy, illetve magánszemély, amely/aki megállapodást kötött, illetve kíván kötni az Innova Product Kft-vel.
 3. Az ÁSZF-től a szerződő felek közös megegyezéssel, külön szerződésben eltérhetnek, ez szerepelhet ajánlatban, rendelés visszaigazolásban, vagy külön kétoldalú szerződésben. Ilyen esetben az ÁSZF-el szemben az egyedi megállapodás feltételei a mérvadóak.

Ajánlatok

 1. Az Innova Product Kft. az internetes honlapján (www.innovaproduct.hu) mindenkor aktuálisan feltüntetett telefonszámon, és e-mailben fogad megrendeléseket.
 2. Az Innova Product Kft. az írásos megrendeléseket lehetőség szerint 72 órán belül írásban visszaigazolja.
 3. Az ajánlat elfogadása kötelező erővel bír, amennyiben a Felek írásban állapodnak meg. A Megrendelő köteles megvenni az árut, amint az rendelkezésre áll.
 4. Az árajánlat a kiküldés napjától számított 8 napig érvényes.
 5. Az Innova Product Kft. jogosult a megállapodásban foglaltak teljesítését megelőzően arra, hogy biztosítékot, előleget kérjen a Megrendelőtől. A Innova Product Kft. jogosult indoklás nélkül visszautasítani az ajánlat küldést, és/vagy a megbízást.
 6. Az Innova Product Kft. a kiadott ajánlatok és termékek információk, paraméterek kapcsán maximális pontosságra törekszik, az esetleges eltérésekért nem vonható felelősségre.

Ár, ár változtatás, fizetési feltételek

 1. A termékek értékesítése a mindenkor érvényes és aktuális árlista vagy az értékesítési kolléga által megküldött árajánlat alapján történik, amennyiben a Felek egyedi megegyezés alapján ettől el nem térnek.
 2. Az Innova Product Kft. az áru vételáráról átutalással történő fizetésre számlát állít ki a Megrendelő részére. A számlák fizetési határideje: 15 nap, amelytől a Felek írásos dokumentumban rögzítve közös megegyezéssel eltérhetnek.
 3. A 100 EUR, illetve 40.000 Ft alatti megrendelések esetén a Innova Product Kft. 20 EUR, illetve 8.000 Ft kezelési költséget számol fel.
 4. Innova Product Kft. az árváltozás jogát fenntartja, amennyiben az előre nem látott tényezők miatt szükségessé válik.
 5. Késedelmes fizetés esetén az Innova Product Kft. jogosult a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7 százalékkal növelt összegével megegyező mértékű késedelmi kamat kiszámlázására. Az Innova Product Kft. a késedelmi kamat kiszámlázásáról minden esetben egyedi elbírálása alapján dönt.

15. Az Innova Product Kft. rendelkezik EUR és HUF bankszámlával is, ezért az utalással kapcsolatosan ha másik deviza számlára történik az utalás, mint ami a számla fejlécén szerepel, úgy jogosultak vagyunk a felmerülő átváltási és banki tranzakciós díjakat kiszámlázni.

Szállítás

 1. 16  AszállításazInnovaProductKft,intéziEXWparitással(Incoterm2010-zelösszhangban),haa Felek egyedi megegyezés alapján ettől el nem térnek.
 2. 17  A Megrendelő, vagy az általa megbízott fuvarozó társaság képviselője az áru átvételekor a számla (szállítólevél) átvételével igazolja, hogy az árut hiánytalan mennyiségben, sérülésmentesen átvette.
 3. 18  Az áru és a számla átvételével az áruval kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, illetve annak megbízott fuvarozójára. Az áru átvételét követően a Vásárló viseli az áruban esetlegesen bekövetkező valamennyi kárt.
 4. 19  A vállalt szállítási határidőket az Innova Product Kft. minden esetben igyekszik betartani, az esetlegesen felmerülő késedelmes szállításokért az Innova Product Kft. nem vállalja a felelősséget, a késedelmes szállításból eredő kártérítési igényre a Megrendelő nem jogosult.
 5. 20  A szállítmányozónál történt bármilyen késedelemért, sérülésért vagy hiány miatt az Innova Product Kft. semmilyen formában nem vonható felelősségre és nem kötelezhető ügyintézésre.
 6. 21  Minta termék gyártása esetén amennyiben, a mintát a megrendelő az Innova Product Kft költségén kéri gyártani, úgy a minta és a hozzá tartozó tervek az Innova Product Kft tulajdonát képezik. A mintákat és terveket más gyártónál rendelésre felhasználni nem lehet, ettől eltérően az Innova Product Kft. kártérítési igényt nyújthat be a vevővel szemben.

Garancia

 1. 22  Amennyiben a megállapodás eltérően nem rendelkezik, standard minőségű áru kerül szállításra, ebben az esetben az általános üzleti gyakorlat az irányadó. A megállapodásban meghatározott garanciára vonatkozó előírásokon kívül az Innova Product Kft. nem vállal egyéb garanciát.
 2. 23  A garancia érvényét veszti, amennyiben hiányosság, szakszerűtlen használat és/vagy összeszerelés miatt hiba merül fel a termék nem rendeltetésszerű használatának következtében.
 3. 24  AzInnovaProductKft.amegrendelőrészéreutólagosannemállítkisemműbizonylatot,sem gyártói, sem szállítási megfelelősségű nyilatkozatot. A partner előre jelezze írásban a beszerzésünk felé.

Jogosultság, felelősség, titoktartás

 1. 25  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vételár és a felmerülő költségek teljes kifizetéséig az Innova Product Kft. az árura vonatkozó tulajdonjogát fenntartja, így azokért a Megrendelő a felelős őrzés szabályai szerint felel. A Megrendelő/Vásárló a megrendelt árut, annak vételára és felmerülő költségek maradéktalan megfizetését megelőzően nem adhatja zálogba és egyéb módon sem terheltetheti meg.
 2. 26  Aközvetett,vagyokozottkártazInnovaProductKft.nemtérítivissza,aMegrendelő/Vásárló köteles az ilyen jellegű károk fedezésére biztosítást kötni.
 3. 27  A szerződő Felek vállalják, hogy az értékesítés, tovább értékesítés, valamint egyéb üzleti tevékenységük során, a másik féllel történő előzetes egyeztetés nélkül semmilyen, a másik fél jó hírnevét, az áru, a másik fél egyéb termékeinek, illetve szolgáltatásainak minőségét, valamint a másik fél működését, gazdálkodását hátrányosan befolyásoló kijelentést nem tesznek, a fentiekre irányuló üzleti magatartást nem tanúsítanak.
 4. 28  A szerződő feleket kölcsönös titoktartási kötelezettség terheli a viszonteladói keretszerződéssel, illetve az eseti szerződésekkel, azok előkészítésével és teljesítésével összefüggésben.
 1. 29  VismajoreseténazInnovaProductKft.mentesülamegállapodásbanrögzítettkötelezettségei alól. Vis major esetén fennálló részteljesítésről az Innova Product Kft. jogosult számlát kiállítani, és a Megrendelő / Vásárló köteles azt megfizetni.
 2. 30  Az ÁSZF megváltoztatása esetén minden megrendelésre és ajánlatra az adott napon érvényben lévő szabályok érvényesek. Az ÁSZF változtatása visszamenőleg nem érvényesíthető.
 3. 31  AjelenszerződésbennemszabályozottkérdésekbenaPolgáriTörvénykönyvrőlszóló1959.évi IV. törvény, és a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Debrecen, 2024. március 01.