Adatvédelmi tájékoztató

Kapcsolattartási adatok kezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az Innova Product Kft (4028 Debrecen Kassai út 129.1/112 asz: 26115685-2-09 ) az Európai Unió és a Tanács 2016/679 számú rendelete 13 cikkének való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a nem magánszemély szerződéses partnerek nevében eljáró kapcsolattartók kapcsolattartási adatait.

 1. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő:

A kapcsolattartási adatok tekintetében az adatkezelő az: Gyarmati Csilla Júlia (4274 Hosszúpályi Hunyadi u. 8.  asz: 67615089-1-29).

Az Innova Product Kft adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Innova Product Kft a nem magánszemély szerződéses partnerek nevében eljáró kapcsolattartók kapcsolattartási adatait kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Innova Product Kft jogos érdeke. Az Innova Product Kft jogos érdeke, hogy a szerződés megkötése érdekében egyeztetéseket folytasson a jövőbeli szerződéses partner részéről a kapcsolattartásra jogosulttal, és a szerződés teljesítése érdekében egyeztessen a szerződéses partnerével.

 • Személyes adatok kategóriái

Az Innova Product Kft a kapcsolattartáshoz szükséges következő adatokat rögzíti: név telefonszám, e-mail cím

 • Személyes adatok címzettjei

A kapcsolattartási adatokat harmadik személy részére nem adja át az Innova Product Kft

 • Személyes adatok forrása

Amennyiben az Innova Product Kft a kapcsolattartási adataihoz nem közvetlenül Öntől jutott hozzá, akkor a kapcsolattartási adatait az Innova Product Kft szerződő partnerének képviselője vagy szerződő partnere képviseletében eljáró további kapcsolattartó adta át az Innova Product Kft részére.

 • Az adatkezelés időtartama:

Az Innova Product Kft kapcsolattartási adatait a szerződés megszűnésének időtartamáig kezeli.

 • Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Innova product Kft a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi az Ön részére.

 • Weboldalon található kapcsolati űrlap kitöltése:

A weboldalon keresztül beérkező kapcsolati űrlap által hozzáfért adatokat kizárólag kapcsolattartás és információnyújtás céljából használja fel, az adatokat az adatbázisban nem tárolja.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében az Innova Product Kft-hez az info@innovaproduct.hu e-mail címen fordulhat.

-hozzáférési jog – Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e az Ön személyes adatait. A kezelt személyes adatai, másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

– helyesbítéshez való jog- Ön jogosult kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

-törléshez való jog- az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kapcsolattartó adatait, kivéve ha a kapcsolattartási adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelemhez szükséges.

Az Innova Product Kft indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha nincs szüksége a kapcsolattartási adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte azokat. Ön ha tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a személyes adatait jogellenesen kezelte vagy az Innova Product Kft jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatait törölni.

 • adatkezelés korlátozásához való jog Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja a személyes adatok pontosságát az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, az Innova Product Kft-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége azonban Ön jogi igényeinek előterjesztéséhez érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
 • tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okból

 1.    Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy az Innova Product Kft megsértette a jogait, a személyes adatai kezelése során, akkor az info@innovaproduct.hu e-mail címen fordulhat panasz esetén.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1363 Budapest Pf: 9

1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11

+36 (1) 391 1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályos 2024. március 01. napjától